ALGEMEENE VOORWAARDEN


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of opdrachten tussen HorsePower Car Events en de deelnemer.

Enige afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend door middel van schriftelijke gemaakte overeenstemming van beide partijen.

HorsePower Car Events  heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

Aanbieding
Alle aanbiedingen met betrekking tot evenementen van HorsePower Car Events zijn vrijblijvend.
HorsePower Car Events kan niet worden gehouden aan aanbiedingen indien deze een vergissing, typfout of drukfout bevatten.

De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief  btw, tenzij anders is vermeld.

Registratie en overeenkomst
De deelnemer kan zich op de website inschrijven voor het betreffende evenement en hiermee het aanbod accepteren. De deelnemer dient de opgegeven informatie volledig en juist op te geven.

Op moment van inschrijving dient de deelnemer de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

De deelnemer verklaart dat alle gegevens die de deelnemer aan HorsePower Car Events  heeft opgegeven juist en volledig is en het geheel naar waarheid is ingevuld. De deelnemer verplicht zich om wanneer dat nodig blijkt, wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan HorsePower Car Events door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens juist, volledig is en naar waarheid blijven.

HorsePower Car Events  is gerechtigd om de inschrijving zonder opgaaf van reden af te wijzen.
De overeenkomst komt, na goedkeuring van de inschrijving, tot stand op de dag dat HorsePower Car Events een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer verzendt.

Organisatie
HorsePower Car Events  is gerechtigd om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement.

Wetgeving, regelgeving en verzekering
De deelnemer houdt zich te allen tijde aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.

De deelnemer geeft HorsePower Car Events  uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.

De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

Gedragscodes deelnemer
De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en/of instructies gegeven door HorsePower Car Events op te volgen.
De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf  te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.

Het is de deelnemer niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Tevens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement met elkaar te concurreren op bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid of eventuele andere niet bij verkeerswet toegelaten gedrag.

De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in welke vorm dan ook – aan te gaan.

Sponsors en stickers
De deelnemer is niet toegestaan reclame te maken voor bijvoorbeeld andere evenementen, ondernemingen en/of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorsePower Car Events. Wanneer deze toestemming ontbreekt is HorsePower Car Events bevoegd de deelnemer van het evenement te verwijderen zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan HorsePower Car Events.
De deelnemer geeft toestemming  aan HorsePower Car Events om stickers op zijn voertuig te plaatsen.
HorsePower Car Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat bij het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

Beeldmateriaal evenement
De deelnemer gaat akkoord dat HorsePower Car Events  beeldmateriaal van de deelnemer op de website en andere social media openbaar wordt gemaakt. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk een verzoek indienen om het beeldmateriaal als dusdanig aan te passen zodat de deelnemer onherkenbaar word gemaakt.

De deelnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmateriaal te vervaardigen voor persoonlijk- en niet commercieel gebruik, tenzij hier door HorsePower Car Events schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Risico deelnemer
De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.

Weigering deelname
Wanneer de deelnemer een artikel uit deze algemene voorwaarden overtreed, is HorsePower Car Events  gerechtigd om de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan HorsePower Car Events. De deelnemer draagt volledig het risico voor (eventuele) schade die voortvloeit uit het overtreden van een artikel uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer ontziet HorsePower Car Events  voor de schade en HorsePower Car Events is gerechtigd om de veroorzaakte schade te factureren bij de deelnemer.

Boekingsvoorwaarden en annulering
De hoofdsom betalen voor het evenement is vereist voor het definitief maken van de registratie.
De deelnemer dient de annulering schriftelijk aan HorsePower Car Events kenbaar te maken.

Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd, zal HorsePower Car Events de volgende annuleringskosten in rekening brengen, en krijg je een tegoed bon (1 jaar geldig).

  • Tot 60 dagen voor vertrek of aanvang: 15% van de totale hoofdsom.
  • Van 60 tot 30 dagen voor vertrek of aanvang: 50% van de totale hoofdsom.
  • Van 30 tot 15 dagen voor vertrek of aanvang: 75% van de totale hoofdsom.
  • Vanaf 15 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek of aanvang: 100% van de totale hoofdsom.

Wanneer gegevens opgegeven door de deelnemer niet blijken te kloppen, en hieruit kosten ontstaan, zullen deze kosten worden doorgefactureerd aan de deelnemer.
De deelnemer heeft in geen enkel geval recht op restitutie van het verschuldigde bedrag

Betaling
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een factuur ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

Wanneer er een factuur wordt gestuurd en deze door de deelnemer is betaald, is de registratie compleet.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de 14 kalenderdag aan HorsePower Car Events te voldoen.

Wanneer de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald kan  HorsePower Car Events  de deelnemer afwijzen om deel te nemen.

Kortingscodes
Wanneer er een kortingscode is toegekend aan een deelnemers is deze 1 jaar gelding., nadien vervalt deze code.

Aansprakelijkheid
HorsePower Car Events accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, tenzij dat expliciet uit dit artikel blijkt. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld HorsePower Car Events en/of zijn ondergeschikte(n).

HorsePower Car Events  is niet aansprakelijk ingeval van overmacht. HorsePower Car Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De aansprakelijkheid van HorsePower Car Events is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van HorsePower Car Events in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van HorsePower Car Events niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van HorsePower Car Events  beperkt tot het maximale bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.

Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
HorsePower Car Events is niet aansprakelijk voor : a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak; b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement; c. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan HorsePower Car Events heeft verstrekt.